Mariusz Andrzejczak

PLAN dla GDAŃSKA

 • Gdańska Taksówka w ramach GAiTu uzupełniająca luki w systemie komunikacji zbiorowej miasta Gdańska, zatrudnienie taksówkarzy z najdłuższym stażem posiadania licencji (pensja min 125% minimalnego wynagrodzenia netto + płatność za kursy), taksówki na postojach, taksówki po numerem telefonu, z aplikacji itd., wszystkie samochody i busy elektryczne z dotacji UE, samochody będą należały do GAiT lub miasta Gdańsk,

 • Analiza komunikacyjna dla dzielnic górnego tarasu dotycząca wprowadzenia ruchu trolejbusowego połączeń z Gdynią i Sopotem (jedynie 30% trasy musi być okablowane, ceny trolejbusów mniejsze niż autobusów bardziej sprawdzone i bardziej dostępne)

 • Ujednolicenie taboru Komunikacyjnego w Gdańsku

 • Obniżenie kosztu WoZoKm

 • Zwiększenie o 50% WoZoKm w Gdańsku

 • Budżet obywatelski zwiększony do 1% dochodów miasta przy okazji glosowania konsultacje społeczne i mini referenda
 • Program grantowy dla gdańskich organizacji istniejących powyżej 10 lat 10 000 zł x 2 do roku
 • I dla organizacji powyżej 5 lat 5 000 zl x 2 do roku
 • Obsługa prawna, kadrowa i rachunkowa dla organizacji pozarządowych przez GCUW
 • 1% dochodów miasta na działalność rad dzielnic, zmiany w statucie umożliwiające wprowadzenie diet dla radnych dzielnicowych (decyzja rady dzielnicy)

Komunalizacja naturalnego monopolisty GPECu zwiększenie udziału gminy Gdańsk z niecałych 16% do 100%

GPEC jest naturalnym monopolistą, dlatego powinien należeć jako przedsiębiorstwo energetyczne i infrastrukturalne  oraz jako strategiczne ważne dla bezpieczeństwa miasta należeć do niego 100%. Wykup firmy będzie przeprowadzony za pomocą mechanizmów finansowych nie obciążając budżetu miasta . (m.in. poprzez REIT)

Propozycja wspólnego ponad podziałami działania DLA GDAŃSKA przez wszystkie komitety wyborcze
 • Likwidacja Ok 6 000 kopciuchów w zasobie miejskim
 • Od września 2024 r. – wszystkie kopciuchy zdemontowane i podłączenie ogrzewania do prądu lub CO.
 • Użytkujący ponosi niezmienne koszty w stosunku do roku 2023.
 • Miasto dopłaca do rachunku pozostałą kwotę.
  • bezpieczeństwo zdrowotne dla mieszkańców miasta
  • bezpieczeństwo dla mieszkańców zasobu komunalnego
  • znaczące ograniczenie ryzyka pożaru
  • zmniejszenie zanieczyszczeń i emisji CO2

W związku z rosnącymi cenami, najwyższymi wskaźnikami inflacji od lat oraz zmniejszeniem dochodu emerytów wprowadzimy obiady za 1 zł, które będą dostępne w stołówkach szkolnych a także w bezpośredniej dostawie do domu.

Program NEPTUN

Program Neptun

Program społeczny, edukacyjny i rozwojowy. Przeciwdziałający wykluczeniu i wspomagający integrację młodych gdańszczan.

Założenia:

 • Integracja najmłodszych mieszkańców Gdańska poprzez edukację, sport oraz Biwak Gdański na Wyspie Sobieszewskiej.
 • Rozbudowa i rozwój Świetlic Środowiskowych w całym mieście.
 • Stworzenie Samorządowego Programu Edukacji Neptun obejmującego takie aktywności jak:
  – nauka językowych obcych lektoraty: z języka angielskiego, hiszpańskiego, języków skandynawskich.
 • Stworzenie interdyscyplinarnych grup z różnych szkół zajmujących się:
  – Młodzież będzie wykonywać praktyczne badania: jakości gleby, powietrza, wody (potoków, morza, zbiorników retencyjnych, rzek) badania publikowane będą na dedykowanej stronie i aplikacji do wymiany informacji między grupami roboczymi.
  – interdyscyplinarne koła zainteresowań zajmujących się astrofizyką (obserwacje nieba), nauką programowania, a także rozwijanie możliwości praktycznych poprzez udział w pracowniach krawieckich, szkół technicznych i ogrodniczych wykorzystujący bogatą infrastrukturę edukacyjną Gdańska, która dziś jest wykorzystywana tylko w ok 50%.

Biwak w Sobieszewie – Zielona Szkoła Neptuna, na wzór organizowanych przez miasto Gdańsk, zlotów Harcerzy.

Raz w roku wszyscy uczniowie poszczególnych roczników z Gdańskich szkól wyjeżdżają na gdańską zielona szkołę na Wyspie Sobieszewskiej w miejscu zlotu Harcerzy by nawiązywać nowe znajomości, uczestniczyć w zajęciach, które bawiąc – uczą i ucząc – bawią oraz integrują. Zielona szkoła Neptuna ma być formą pracy wyzwalającą twórczą aktywność dziecka, umożliwiającą uczenie się przez odkrywanie, przeżywanie i działanie. Zadaniem Szkoły Neptuna będzie stworzenie możliwości czynnej pracy umysłowej i relaksu fizycznego. Pozwali to również na lepsze poznanie młodego człowieka. Wyjazdy mają za cel zorganizować zajęcia w przyjaznej, serdecznej atmosferze, dzięki czemu dzieci, mimo, że będą tęsknić za rodzicami, chętnie będą brały  udział we wszystkich atrakcjach. Ma być to czas zawiązywania się sympatii i przyjaźni. Dzieci będą miały szanse stać się odpowiedzialne, samodzielne, opiekuńcze w stosunku do kolegów, a zespoły klasowe mocno się zintegrują.

Program Neptun oferuje same korzyści dla dzieci, nauczycieli, rodziców, opiekunów i środowiska lokalnego. To idealny pomysł na promocje zdrowia, aktywnego spędzania czasu wolnego, wypoczynku na łonie natury; edukacji ekologicznej; poznawania walorów turystycznych Gdańska; wprowadzania innowacji edukacyjnych; wzmożenia aktywności i współpracy: nauczycieli, rodziców oraz środowiska lokalnego.

Program ma na celu:

 • Kształcenie samodzielności, gospodarności i współżycia w grupie;
 • Poznanie charakterystycznych cech fauny, flory nadmorskiej;
 • Uwrażliwianie na piękno krajobrazu;
 • Rozwijanie zainteresowań (turystycznych, geograficznych, historycznych, etnograficznych i innych);
 • Rozwijanie umiejętności współpracy w grupie;
 • Rozwijanie szacunku dla przyrody
 • Uczenie tolerancji dla innych ludzi
 • Kształtowanie postaw proekologicznych i prozdrowotnych;.
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w mowie i piśmie – np. prowadzenie dziennika wyjazdowego Zielonej Szkoły Neptuna;
 • Rozwijanie/Utrwalanie umiejętności dbania o swoje zdrowie i higienę osobistą;
 • Utrwalanie zasad bezpiecznego współżycia i współdziałania w grupie – redagowanie regulaminu (zasad w formie nakazów, nie – zakazów);
 • Wdrażanie do aktywności ruchowej, muzycznej, artystycznej poprzez spacery, gry i zabawy na świeżym powietrzu, konkursy, itp.;
 • Wdrażanie do przestrzegania zasad kulturalnego zachowywania się w miejscach publicznych;
 • Poznanie i wskazywanie pozytywnych i negatywnych aspektów ingerencji człowieka w środowisko naturalne;
 • Zdobycie umiejętności prowadzenia obserwacji w okolicy;
 • Przekonanie o potrzebie tworzenia rezerwatów, parków krajobrazowych, parków narodowych, ochronie gatunkowej roślin i zwierząt.
 • kształcenie właściwych relacji międzyludzkich,
 • Rozwijanie samodzielności, samodyscypliny i odpowiedzialności;
 • pokonanie rodzicielskich lęków związanych z rozstaniem
 • integracja rodziców,
 • włączanie rodziców w tworzenie i realizację projektu zielonej szkoły;
 • wpływ rodziców na jakość nowatorskiej edukacji dzieci;
 • promocja zaangażowania lokalnego środowiska w nowoczesną edukację dzieci i młodzieży

Parki i Zieleń

 • Nawadnianie parków i zieleńców w oparciu o wodę ze zbiorników retencyjnych i deszczówki
 • Rewaloryzacja parków i zabezpieczenie zieleni utworzenie nowych parków i terenów rekreacyjnych
 • Ograniczenie do minimum wycinki drzew – przesadzanie drzew oraz hodowanie drzew na terenach miejskich ograniczenie do minimum sprowadzania drzew z zagranicy jako zbyt kosztowne i wywołujące zbyt duży ślad węglowy
 • Większa ochrona zielonych płuc gdańska Lasów Oliwskich i TPK oraz zagospodarowanie terenów przyleśnych
 • Nasadzenie zieleni niskiej oraz tworzenie szpalerów drzew wzdłuż gdańskich ulic
 • Utrzymanie parków i zieleni realizowane w większym zakresie przez Gdańskie Usługi Komunalne w ramach zamówień in-hause – na wzór rozwiązań sopockich (dla podmiotów komunalnych należących do miasta)
 • Zielone torowiska tramwajowe

Zielona Energia GDAŃSKA

 • Budowa małych elektrowni wodnych na stopniach wodnych (istniejących zbiornikach retencyjnych) Strzyża, Strzelniczka, Potok Oliwski, zmniejszenie amortyzacji zbiorników, przychody ze sprzedaży energii, zmniejszenie kosztów utrzymania infrastruktury przeciwpowodziowej, nawet do 10% kosztów)
  • Ogniwa fotowoltaiczne na dachach oraz pokrycie dachów zielenią zmniejszające nadmierne ocieplanie miasta
  • Ogniwa fotowoltaiczne i zielone ściany na budynkach
  • W zamian za dbanie o zieleń i drzewostan na terenie SM, obniżenie opłat dla mieszkańców z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości, inwestycję w ławki i elementy małej architektury na osiedlach)
  • Zielone dachy i ściany budynków spółdzielczych w ramach Partnerstwa Spółdzielni Mieszkaniowych z miastem
 • Budowa nowej biokompostowni i biogazowni w ramach PPP przy Lotosie i Oczyszczalni Wschód i eliminacja uciążliwego zapachu (fetoru) spowijającego całe miasto niosącego się z Szadółek, większość naszych bio nieczystości trafi do nowej biokompostowni przy Oczyszczalni Wschód wyeliminowane zostaną uciążliwe zapach z całego miasta
 • Pozyskanie 30/40% energii na potrzeby Gdańska ze źródeł odnawialnych

INFRASTRUKTURA

 • Nawadnianie parków i zieleńców w oparciu o wodę ze zbiorników retencyjnych i deszczówki
 • Rewaloryzacja parków i zabezpieczenie zieleni utworzenie nowych parków i terenów rekreacyjnych
 • Ograniczenie do minimum wycinki drzew – przesadzanie drzew oraz hodowanie drzew na terenach miejskich ograniczenie do minimum sprowadzania drzew z zagranicy jako zbyt kosztowne i wywołujące zbyt duży ślad węglowy
 • Większa ochrona zielonych płuc gdańska Lasów Oliwskich i TPK oraz zagospodarowanie terenów przyleśnych
 • Nasadzenie zieleni niskiej oraz tworzenie szpalerów drzew wzdłuż gdańskich ulic
 • Utrzymanie parków i zieleni realizowane w większym zakresie przez Gdańskie Usługi Komunalne w ramach zamówień in-hause – na wzór rozwiązań sopockich (dla podmiotów komunalnych należących do miasta)

Infrastruktura miejska

 • Budowa 10 000 nowych mieszkań komunalnych (5000 nowego zasobu mieszkaniowego / 5000 mieszkań wymienionych ze starego zasobu mieszkaniowego)
 • Możliwość wykupu mieszkań komunalnych w systemie odtworzeniowym metr za metr oraz uzyskania zniżki w zależności od czasu zamieszkiwania w lokalu i nakładów inwestycyjnych lub ich braku (1 rok 1% zniżki)
 • Nowy zasób usługowy lokali użytkowych Gdańskich Nieruchomości
 • Przebudowa i modernizacja szkół podstawowych i ponadpodstawowych w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
 • Budowa nowej infrastruktury sportowej do codziennego użytku
 • Odzyskanie strategicznych obiektów infrastruktury sportowej m.in. Hala Olivia
 • Rewaloryzacja dzielnic historycznych roczny program 50 mln zł
 • Prosto i Jaśniej program chodnikowy i latarniowy budowa wszystkich brakujących chodników i lamp ulicznych w całym Gdańsku 100 mln zł
 • Ochrona zabytków i wywłaszczenia na cele publiczne m.in. Zajezdnia tramwajów w Oliwie, obiekty mieszkalne, usługowe,
 • Komunalizacja naturalnego monopolisty GPECu zwiększenie udziału gminy Gdańsk z niecałych 16% do 100%
 • Budowa nowych kąpielisk na stawach retencyjnych, Wiśle, Motławie i przy molo w Brzeżnie (baseny z filtrowaną wiodą), (wzór Sekwana, Dunaj, Helsinki, Wiedeń, Paryż)

PROSTO I JAŚNIEJ

Prosto i Jaśniej to program chodnikowy i latarniowy
 • budowa wszystkich brakujących chodników i lamp ulicznych w całym Gdańsku
 • przetarg na całość prac okres realizacji 3 lata
 • wartość programu 100 mln zł.

WESPRZYJ

KWW Mariusz Andrzejczak DLA GDAŃSKA

Szanowni Państwo

Szanowni Państwo bardzo proszę w wsparcie dla mojego Komitetu Wyborczego dziękuję za każdą złotówkę!
nr konta: 35 1240 1242 1111 0011 3508 2701

Ile można wpłacić na kampanię wyborczą? Łączna suma wpłat od osoby fizycznej na rzecz jednego komitetu wyborczego wyborców nie może przekraczać 15-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę w dniu poprzedzającym dzień ogłoszenia postanowienia o zarządzeniu wyborów (art. 113 ust. 3 Ordynacji).

Do wyborów pozostało:

 • 00Dni
 • 00Godzin
 • 00Minut
 • 00Sekund